Search

პაციენტის მოძრაობის რუქა

Updated: Nov 16, 2021


როგორ შეიძლება გაზარდოს სამედიცინო დაწესებულებამ პაციენტთა ნაკადი და დანერგოს პაციენტორიენტირებული მომსახურება მისი გამოყენებით

პაციენტის მოძრაობის რუქა — ეს არის ძალიან პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას გავუგოთ ჩვენს პაციენტს და მასთან ურთიერტბა გავხადოთ ეფექტური და გავზარდოთ მომსახურების დონე.

პაციენტის მოძრაობის რუქა -ეს არის პაციენტთან შეხების წერტილების გამოსახვა და თითოეულ წერტილში მოქმედების აღწერას.

შეხების წერტილი შეიძლება იყოს ვირტუალური და ფიზიკური, როგორიცაა — შეტყობინების გაგზავნა, სატელეფონო ზარი, კლინიკაში შემოსვლა, საბუთების გაფორმება, კონსულტაცია, ელ-ფოსტაზე წერილი და ა.შ

უნდა ავღნიშნო , რომ პაციენტის მოძრაობის რუქა არ იწყება და არ მთავრდება მხოლოდ კლინიკაში მოსვლით და გაწეული მკურნალობით.არამედ,შიცავს ყველა ეტაპს დაწყებული საჭიროების გაჩენიდან და გაგრძელებული მკურნალობის შემდეგ ურთიერთობებში.მკურნალობის შემდეგ ყველა შემდეგი მოქმედება — დაკვირვება, კონტროლი, გეგმიური დათვალიერაბა …. ეს ყველაფერი არის პაციენტის მოძრაობის რუქის შმადგენელი ნაწილები

პაციენტთან შეხების წერტილები შეიძლება იყოს აქტიური და პასიური.

მაგალითად, თუ პაციენტთან ტელეფონზე საუბრობთ ან შეტყობინებებით ამყარებთ კომუნიკაციას, ან რეცეფშენთან — ეს არის აქტიური შხება, მაგრამ ექიმის მიერ პაციენტის მონაცემების EHR — ზე გაგზავნა არის პასიური.

პაციენტი პერსონა

და ბოლოს, არის კონცეფცია პაციენტი პერსონა დამახასიათებელი დაავადებებით და დემოგრაფიული მონაცემებით და ა.შ და ამის მიხედვით, პაციენტის მოძრაობის რუქა ყველასთვის ინდივიდუალურია.

რა დანიშნულება აქვს ამ პაციენტის რუქას? ზოგ ქვეყანაში ეს ხედვა სახელმწიფო ჯანდაცვის დონეზე შეიცვალა. ჩვენთან ჯერჯერობით არ არსებიბს ასეთი მიდგომა, მაგრამ ეს ხელს არ უშლის თითოეულ დაწაესებულებას, თვითონ შეიმუშაოს . ეს გვაძლევს პაციენტორიენტირებულ მომსახურებას — ასეთი მიდგომა აუმჯობესებს სამედიცინო მომსახურების ადმინისტრირებას და პაციენტისთვის უკეთესი შედეგის მომტანია.

რა უპირატესობას აძლევს დაწესებულებას და რას შეიძლება ველოდოთ პაციენტის მოძრაობის რუქის დანერგვით:

მუშაობის ეფექტურობის შეფასება

როდესაც პაციენტი დაბნეულია ან უმაყოფილოა საკუთარი გამოჯანმრთელების პროცესში,სხვადასხვა ეტაპებზე, ეს მიანიშნებს შეხების წერტილების არასათანადო დამუშავებაზე და შეცდომებზე. პაციენტის რუქის გაანალიზება გვაძლევს საშუალებას ,გამოვავლინოთ მომსახურების ნაკლი და მისი გაუმჯობესების საშუალებები მოვძებნოთ და შეუსაბამოთ პაციენტის მოლოდინებს.

შესაძლებლობების გამოძებნა გაუმჯობესებისთვის

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის გზაზე გამოვლენილი სუსტი წერტილები და მათზე დაკვირვება იძლევა გაუმჯობესების შესაძლებლობას.ხშირ შემთხვევაში,პაციენტის მომსახურების ოპტიმიზაცია დაკავშირებულია არსებულის გაუმჯობესებით ან ახალი ციფრული გადაწყვეტილებების ( საშუალებების) დანერგვით. მიირებენ თუ არა ჩვენი პაციენტები უკეთეს მომსახურებას, თუ მას გადავიტანთ ციფრულად- საიტზე, ინტერნეტში და შევქმნით მოსახერხებელ კომუნიკაციის სისტემას? როგორ გავაუმჯობესოთ შხების თითოეული წერტილი იქნება ეს მესიჯი ,ზარი, ჩატ — ბოტი, ბუქინგის გვერდი და ა.შ

გადაწყვეტილება თითოეული პაციენტისთვის ( პერსონალური)

კარგად გააზრებული და დაგეგმილი პაციენტის მოძრაობის რუქა, სამედიცინო დაწესებულებას ეხმარება დააორგანიზონ საკუთარი მომსახურება თითოეუი პაციენტის პერსონის გათვალისწინებით და არა სტანდარტულად ყველასთის ერთიდაიგივე ტრაექტორია.ეს აძლიერებს პაციენტთან მჭიდრო კონტაქტს და უწყვეტ ზრუნვას მასზე.

როგორ არის შესაძლებელი პაციენტის მოწესრიგებული ნაკადის გაზრდა პაციენტის რუქის საშუალებით? როგორც ავღნიშნეთ, რუქა ეხმარება მომსახურების გამწევ ორგანიზაციას გამოავლინოს ნაკლოვანებები და გადააქციოს ის შესაძლებლობებად.საცობების გაქრობა პაციენტის გადაადგილების ნაკადში, ქმნის უწყვეტ, შეფერხების გარეშე მოძრაობას და იწვევს პაციენტის რაოდენობის ზრდას. გარდა ამისა, სამედიცინო პერსონალს აძლევს საშუალებას ,მეტად იყოს კონცენტრირებული პაციენტზე.ეს მიიღწევა შიდა სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაციით და შეხების სხვადასხვა წერტილების ერთ პლატფორმაზე თავმოყრით,რაც მთლიანი სურათის დანახვაში გვეხმარება.

უფრო ნათლად რომ წარმმოვიდგინოთ, განვიხილოთ რა სახის რუქები არსებობს და ამის მიხედვით გადაწყვიტოთ,რომელი უფრო არის მისაღები თქვენი ორგანიზაციისთვის:

პაციენტორიენტირებული( PATIENT-CENTRIC) VS. პროვაიდერზეორიენტირებული(PROVIDER-CENTRIC) ხშირდა უმეტეს შემთხვევაში , პაციენტის მოძრაობის რუქა შდგენილია ჯანდაცვის სისტემის თვალსაზრისით და არ არის გააზრებული, როგორ აღიქვამს ამას პაციენტი . არ ასახავს პაციენტის რეალურ მოთხოვნილებებს,ემოციებს და მოლოდინებს. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ პაციენტორიენტირებული მომსახურება არის ახალი ხედვა და ასევე კონკურენციის ძლიერი ინტრუმენტი.


თვისებრივი VS რაოდენობრივი

პაციენტის გამოცდილების ასახვის კიდევ ერთი გზაა პაციენტის მოგზაურობის გენერირებისთვის გამოყენებული უკუკავშირი. ამ გადმოსახედიდან შეგვიძლია განვიხილოთ პაციენტთა თვისობრივი და რაოდენობრივი მოგზაურობის რუქები.

რაოდენობრივი რუქები ემყარება მომხმარებელთა გზის სხვადასხვა ეტაპზე ურთიერთქმედების რაოდენობას და მათ საერთო ხანგრძლივობას.

რამდენი პაციენტი მომართავს კლინიკას?

რამდენი პაციენტი ჩაეწერა მიღებაზე?

რამდენმა მიიღო დახმარება?

რა დრო სჭირდება დიაგნოზის დასმას ? და ა.შ

თვისობრივი რუქები ონცენტრირებულია უფრო პაციენტის კმაყოფილების გამოვლენაზე და დახმარების ხარისხზე. კითხვები:

იყო თუ არა პაციენტი კონსულტაციით კმაყოფილი?

გაიგო თუ არა პაციენტმა მკურნალობის ვარიანტები?

გაუწევს თუ არა ის რეკომენდაციას სხვებს? და სხვ…

პაციენტის მოძრაობის როგორი რუქაა თქვენი კლინიკისთვის შესაბამისი?

იდეალური რუქა არის ის, რომელიც თანაბრად მოიცავს პაციენტის გზის თვისობრივ და რაოდენობრივ ასპექტებს.საბოლოო მიზანი არის მომსახურების გაუმჯობესება , რომელსაც თქვენი საქმიანობა აწვდის პაციენტს და მას საუკეთესო გამოსავალს სთავაზობს.

ეხლა,დეტალურად ვნახოთ, რას მოიცავს პაციენტის მოძრაობის რუქა

  1. ინფორმირებულობა

როდესაც პაციენტი აღმოაჩენს დაავადების სიმპტომს,იწყებს ამის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას — ეკითხება ახლობლებს, ეძებს ექიმს და ა.შ სულ უფრო მეტი ადამიანი ეძებს ინფორმაციას ინტერნეტში ( რეკომენდაციის შემდეგაც) და ამ დროს მნიშვნელოვანია როორ არის თქვენი კლინიკა ან პირადი პრაქტიკა წარმოდგენილი. ვინც მეტ სასარგებლო ინფორმაციას აწვდის პაციენტს საკუთარი გვერდიდან, საიტიდან, ბლოგიდან ,სხვა პაციენტების გამოხმაურებებიდან და ა.შ მით მეტად ან ნაკლებად ხდება პაციენტი თქვენს მიმართ განწყობილი. არა მარტო ინფორმაცია,არამედ რამდენად მარტივია დაჯაშვნის სისტემა, პასუხის გაცემა რამდენად სწრაფად ხდება , რამდენად მარტივად პოულობს ტელეფონის ნომერს, მისასვლელ გზას და ა.შ

2. კონსულტაცია და დიაგნოსტირება

პაციენტი დაჯავშნის ვიზიტს და მიდის ექიმთან . ზოგ შემთხვევაში და განსაკუთრებით ახლა ,ექიმთან კონსულტაცია დისტანციურადაც შეიძლება ( ტელემედიცინა -არაფერი სირთულე არ არის ამის ორგანიზება, როგორ მიუწვდომლადაც უნდა ჩანდეს)

ამ ეტაპზე ,მნიშვნელოვანია დიაგნოზის დასმა და ამისათვის გარკვეული დროა საჭირო — შეხების წერტილები არის რამდენიმე: ექიმთან მისვლა, ლაბორატორიაში მისვლა, ანალიზების ჩაბარება, ლოდინი, პასუხის მიღება და ა.შ რამდენად ოპტიმიზირებულია თითოეული ეტაპი, მით ხარისხიანია მომსახურება და მაღალია პაციენტის კმაყოფილება.

ციფრული გადაწყვეტილებები ძალიან გვეხმარება ამაში. მაგალითად მობილური აპლიკაციები, რომლის გამოყენება ბევრ “წვრილმან” საკითხს წყვეტს ნაკლებ დროში. მაგალითისთვის იხილეთ:innovative skincare mobile app

3.მკურნალობის ეტაპი

დიაგნოზის დასმის შემდეგ, პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე მკურნალობა უწევს ან სტაციონარში ან სახლში ან გაეწერა კლინიკიდან და სახლის პირობებში სწირდება მოვლა.

როგორც დიაგნოსტიკის ,ასევე მკურნალობის ეტაპზე საჭიროა ექიმის და პაციენტის კავშირი.ციფრული არხები დაგვეხმარება ამაში და არ არის აუცილებელი ეს იყოს ვიდეო ჩართვა, არამედ მონიტორინგის აპი.

მაგალითად რაზეა საუბარი, იხილეთ

4. მკურნალობის შემდეგ პერიოდი

ამ ეტაპს უმრავლესობა ყურადღებას არ აქცევს. პაციენტი გამოჯანმრთელდა და დამთავრდა ურთიერთობა.პაციენტორიენტირებული მომსახურება ითვალისწინებს პაციენტთან მუდმივ კავშირს გამოჯანმრთელების შემდეგაც.

ამის განხორციელება რთულია და გეთანხმებით, მაგრამ ციფრული ავტომატიზაცია იძლევა ამის საშუალებას. მაგალითად ეს აპი.

ბევრ ექიმში ალბათ წნააღდეგობას იწვევს თვითონ აპის არსებობის ფაქტი,გამომდინარე ნაკლები ინფორმაციიდან ციფრული არხების შესახებ.თუმცა, თუ მომსახურებას ავაწყობთ გათვითცნობიერებულად , თუ რატომ ვაწყობთ სისტემას -თვითონ გამოინახება გზები როგორ შევქმნათ აპი და აღმოჩნდება, რომ ეს წინააღმდეგობა კი არა ,დამხმარე საშუალებაა ჩვენი მუშაობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

5.ახალი ნაბიჯი

ზოგი პაციენტი ცხოვრობს თავის დაავადებასთან ერთად მთელი ცხოვრება, ზოგი სრულიად გამოჯანმრთელდება. მკურნალობის შემდეგ ურთიერთობის შენარჩუნებას, ბევრი ექიმი უწევს იგნორირებას ,თუმცა ეს კრიტიკული ეტაპია , რომლის იგნორირებაც არ არის სწორი.

რა სახით მოახდენთ პაციენტთან ურთიერთობას არჩევანი თქვენზეა და დამოკიდებულია პაციენტის საჭიროებიდან გამომდინარე. რას გვაძლევს ეს? — ნდობის მოპოვებას, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, კონკურენტუნარიანობას.

როგორ შევადგინოთ პაციენტის მოძრაობის რუქა ნაბიჯ-ნაბიჯ?

ამისათვის გარე რესურსების დახმარებაა საჭირო და თუ თქვენ გადაწყვიტეთ დანერგოთ პაციენტის მოძრაობის რუქა თქვენს მომსახურებაში — ჩვენ დაგეხმარებით

რა არის ამისთვის საჭირო, რისთვის უნდა იყოთ მზად, რა რესურსი გაგაჩნიათ,რატომ გსურთ ამის დანერგვა და ა.შ კითხვები, რომელიც დაგიგროვდათ საკითხის გარშემო, ერთად განვიხილოთ. მოგვწერეთ ჩვენს გვერდზე

ტრენინგები სამედიცინო პერსონალისთვის

ან Dental Consutig Tbilisi


20 views0 comments

Recent Posts

See All