საიტის მოხმარების წესები და პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების წესებსა და პირობებს;

ზოგადი დებულებები

 1. შპს “დენტალ კონსალტინგი” წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ კომპანიას.

 2. მომხმარებლის მიერ დენტალ კონსალტინგის  ვებ-გვერდზე შესვლა და შემოთავაზებული სერვისის შეკვეთა გულისხმობს, რომ მან გამოხატა თანხმობა შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და ვებ-გვერდზე მითითებული მოხმარების წესები და პირობები.

ხელშეკრულების საგანი

 1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს დენტალ კონსალტინგი -ის ვებ-გვერდზე შემოთავაზებული ინტელექტუალური პროდუქტი/მომსახურბა და ამ მომსახურების   მომხმარებლისთვის მიწოდება დისტანციურად ან ფიზიკურ მისამართზე, რის სანაცვლოდაც მომხმარებელი იხდის წინასწარ განსაზღვრულ თანხას საბანკო ბარათით.

საიტით სარგებლობის პირობები და ვალდებულებები

 1. რათა, ისარგებლოთhttps://www.mbschool.info/ მომსახურეობით, მომხმარებელი თანახმაა წარმოადგინოს, უტყუარი, ზუსტი და სრული ინფორმაცია რაც მოთხოვნილია რეგისტრაციის და შეკვეთის გაკეთების დროს.

 2. თუკი მომხმარებელი წარმოადგენს არასწორ ინფორმაციას   https://www.mbschool.info/აქვს უფლება უარი განუცხადოს მას მომსახურეობის გაწევაზე.

 3. საიტი შეიცავს საავტორო უფლებით დაცულ მასალებს, სავაჭრო ნიშნებს და სხვა კანონით დაცულ მასალებს.

 4. მომხმარებელს არ აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები, გამოაქვეყნოს, გადასცეს მესამე პირებს, მიიღოს მონაწილეობა გაყიდვაში ან ფასდათმობაში, გამოიყენოს საიტის შინაარსი სხვა სახით.

 5. https://www.mbschool.info/– ის საიტზე რეგისტრაციისას მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი.

 6. შეკვეთის გაფორმებისას მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, მიწოდების მისამართი.

 7. მომხმარებელიhttps://www.mbschool.info/ -ზე რეგისტრაციისას/დაკვეთის დროს თავისი პირადი მონაცემების წარმოდგენით ეთანხმება მათ დამუშავებას, მათ შორის თავისი მომსახურეობის შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირების მიზნით.

 8. https://www.mbschool.info/იყენებს მომხმარებლის პირად მონაცემებს: მომხმარებლის ვებსაიტზე -ზე სარეგისტრაციოდ, მომხმარებლის მიმართ თავისი ვალდებულებების შესასრულებლად და საიტის სამუშაოს ანალიზისთვის.

 9. https://www.mbschool.info/აქვს უფლება გაგზავნოს საინფორმაციო, მათ შორის სარეკლამო შეტყობინებები მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილურ ტელეფონზე მისი თანხმობით, მომხმარებელს უფება აქვს უარი განაცხადოს სარეკლამო და სხვა სახის იფორმაციის მიღებაზე უარის მიზეზების განმარტების გარეშე.

 

დაბრუნების პოლიტიკა

მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხის დაბრუნება ხორციელდება თუ:

 1.  მომხმარებელი , მიწოდებული მომსახურებას ჩათვლის უხარისხოდ 

 2.  https://www.mbschool.info/- მიერ გამოცხადებული ღონისძიება გაუქმდება .

 

.

 

წინამდებარე ხელშეკრულების მიმდინარეობის დროს წარმოშობილი დავები და უთანხმოებანი გადაიჭრება მხარეთა შორის მოლაპარაკებების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.