1. ზოგადი დებულებანი.

1.1. კომპანია შპს „დენტალ კონსალტინგი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404581476) წარმოადგენს პერსონალური მონაცემების მმართველს, პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შემსრულებელს (დოკუმენტი№ 5669, მიღების თარიღი 28/12/2012.)

1.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ახდენს მომსახურების გამოყენების, ასევე, მისი ინტერნეტ რესურსის ნახვის პროცესში კომპანია შპს „დენტალ კონსალტინგი““–ისთვის გადაცემული პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და გამოყენების რეგლამენტირებას.

1.3. მოცემული პოლიტიკა განეკუთვნება თანამშრომლების, მნახველებისა და კლიენტების (შემდგომში – პერსონალური მონაცემების სუბიექტები) მიერ საშინაო გვერდებზე, ელექტრონული ფოსტით წარმოებულ მიმოწერებში, ციფრულ დანართში, გამოკითხვებში, ხელშეკრულებებსა და სხვა წყაროებში წარმოდგენილი ყველა სახის პერსონალური მონაცემის დამუშავებას.

1.4. კომპანია გაძლევთ კლიენტებისა და მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების გამჭვირვალე და პატიოსანი დამუშავების გარანტიას.

2. პერსონალური მონაცემების დამუშავება და გამოყენება

2.1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროს კომპანია იცავს რეგულაციებს რესურსთან წვდომის განხორციელების ქვეყნის მიუხედავად.

2.2. მიიჩნევა, რომ თქვენ ინფორმირებული ხართ საქართველოში პერსონალური მონაცემების, მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე დამუშავების შესახებ.

2.3. კომპანია გაწვდით ინფორმაციას, რომ საკუთარი ელექტრონული ფოსტის მისამართის მითითებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ იგი შედის მონაცემთა ბაზაში და მასზე საიტი და ინტერნეტ – მაღაზიაhttps://www.mbschool.info – დან შეიძლება მოგივიდეთ შეტყობინება/შეხსენება საქონლისა და მომსახურების დაწყებული და დაუმთავრებელი შეკვეთების შესახებ

2.4. საიტიhttps://www.mbschool.info/ – ის გამოყენებით მნახველი ეთანხმება, რომ შპს „დენტალ კონსალტინგი“, კომპანიის მინდობილი პირები და პარტნიორები, უფლებამოსილნი არიან შეაგროვონ და შეინახონ მონაცემები, რომლებიც იძლევა შემდეგის თვალის დევნებისა და შერჩევის საშუალებას:

2.4.1. საიტის კონტენტის და ინტერნეტ – მაღაზიის მნახველთა საერთო რაოდენობა;

2.4.2. საიტის კონტენტის და ინტერნეტ – მაღაზიის ყველა ცალკეული განყოფილების მნახველთა რაოდენობა;

2.4.3. მნახველთა მომსახურე ინტერნეტ პროვაიდერების დომენების სახელწოდება;

2.4.4. IP მისამართი;

2.4.5. ინფორმაცია გადახდის შესახებ, თუ აწარმოებთ უნაღდო ანგარიშსწორებას (საგადახდო ბარათის ნომერი და მოქმედების ვადა);

2.4.6. მიტანის ხერხები, განმეორებითი შეკვეთების დროს ავტომატური შევსებისათვის;

2.4.7. გადახდის ისტორია და ხერხები, ფინანსური და ბუღალტრული ანგარიშგებისათვის სახელმწიფო დაწესებულებების წინაშე;

2.4.8. საიტის  გაუმჯობესებისა და მართვის მიზნით სხვა მონაცემები.

2.5. ინტერნეტ – მაღაზიაში ინფორმაციის ანალიზისა და სტატისტიკის მიზნებისათვის შეგროვებული და დამუშავებული მონაცემები გამყიდველს შეუძლია გადასცეს მესამე მხარეს, ასეთ შემთხვევაში ამ პროცესში მყიდველის იდენტიფიცირების ხელშემწყობი კონფიდენციალური მონაცემები არ აშკარავდება და არ გადაიცემა იმ შეკვეთების გარდა, სადაც გადახდის სახეობა ან გარიგების ფორმა ითვალისწინებს სამმხრივ ურთიერთობებს და აუცილებელია მყიდველის პიროვნების შემოწმება.

2.6. გამყიდველი არ ახდენს მომხმარებლის იდენტიფიცირების ხელშემწყობი მონაცემებისა და IP – სა და ელ. ფოსტის მისამართის დაკავშირებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული მომხმნარებლის სესია რეგისტრირდება, თუმცა საიტის მომხმარებელი ანონიმური რჩება

2.7. საიტზე, რეგისტრაციის  ფორმებში შეყვანილი ან გადაგზავნილი ყველა მასალა წარმოადგენს გამყიდველის საკუთრებას, რომელთა გამოყენება მას შეუძლია პირადი საჭიროების მიხედვით, ფიზიკური პირების შესახებ მონაცენების გარდა.

3. მონაცემების დამუშავების მიზნები და საფუძვლები

3.1. კომპანია ახდენს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას შემდეგი მიზნებისათვის:

3.1.1. შეკვეთების მიღება და დამუშავება;

3.1.2. მომსახურებისა და დისტანციური შერთანხმების, ანგარიშებისა და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების მომზადება, დადება და გაგზავნა;

3.1.3. სასარგებლო ინფორმაციისა და სპეციალური შეთავაზებების დაგზავნა;

3.1.4. კომპანიის რესურსების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფა;

3.1.5. ბაზრის სტატისტიკა და ანალიტიკა;

3.1.6. პერსონალის მოძიება და მართვა;

3.2. კომპანია ახდენს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას შემდეგ საფუძველზე:

3.2.1. კომპანიის რესურსებისა და ელექტრონული მომსახურების გამოყენება;

3.2.2. პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობა;

3.2.3. დისტანციური შეთანხმებების დადება;

3.2.4. ნორმატიულ აქტებში დადგენილი იურიდიული ვალდებულებები;

3.2.5. პერსონალური მონაცემების სუბიექტების ინეტერესების დაცვა;

3.1.7. შესყიდვების ანალიზი და სტატისტიკა ინდივიდუალური შეთავაზებებისათვის.

3.1.8. შეკვეთების დამუშავება და გადახდა უნაღდო ანგარიშსწორების მეთოდით.

4. პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადები

4.1. კომპანია ინახავს პერსონალურ მონაცემებს დამუშავების ზემოაღწერილი მიზნებისა (წინამდებარე პოლიტიკის მე–3 პუნქტი) და ნორმატიული აქტების მოთხოვნების, ასევე, შემდეგის შესაბამისად:

4.1.1. მთელი პერიოდის განმავლობაში, როცა კომპანია ასრულერბს საკუთარ მოვალეობებს და აწარმოებს კომერციულ საქმიანობას;

4.1.2. არსებობს პერსონალური მონაცემების შენახვისა და დაცვის იურიდიული ვალდებულება;

4.1.3. მოქმედებს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის შეთანხმება.

5. ფაილები COOKIE.

5.1. ფაილები cookie – ეს არის ინტერნეტ – რესურსის მომხმარებლის კომპიუტერის ბრაუზერში განთავსებული ტექსტური ფაილები ინფორმაციის ასახვის გაუმჯობესებისა და რესურსის რეგულარული მუშაობის მიზნებისათვის.

5.2. შენახული cookie ფაილები იძლევა თქვენი კომპიუტერის ამოცნობისა და კომპანიის ინტერნეტ რესურსზე დაბრუნების შემთხვევაში მონაცემთა განმეორებული შეყვანის თავიდან აცილების შესაძლებლობას.

5.3. კომპანია იყენებს cookie ფაილებს შემდეგი მიზნებისათვის:

5.3.1. შემოსვლის სესიების მართვა და მომხმარებლის აუტენტიფიკაცია;

5.3.2. ინტერნეტ – რესურსის ფუნქციონალურობის უზრუნველყოფა;

5.3.3. ინტერნეტ – რესურსის მომხმარებლების შემოსვლისა და მოქმედების შესახებს სტატისტიკური მონაცემების მიღება

5.3.4. ინტერნეტ – რესურსის მუშაობის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად

5.4. კომპანია არ იყენებს cookie ფაილებს მომხმარებელთა ჩვევებისათვის თვალის დევნების მიზნით, ამიტომაც ახდენს ინფორმირებას cookie ფაილების გამოყენების შესახებ ინტერნეტ – რესურსზე შემოსვლის დროს.

5.5. კომპანია არ ახდენს მომხმარებლის იდენტიფიცირების ხელშემწყობი მონაცემებისა და IP – სა და ელ. ფოსტის მისამართის დაკავშირებას.

5.6. რესურსის მომხმარებელს შეუძლია cookie ფაილების წაშლა საკუთარი შეხედულებისამებრ.

5.7. თქვენ შეგიძლიათ საკუთრ კომპიუტერში შენახული cookie ფაილების წაშლა, ასეთ შემთხვევაში საშინაო გვერდის ზოგი ფუნქცია და მომსახურება, შესაძლოა, ვეღარ იმუშავებს.

6. პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება

6.1. კომპანია ზრუნავს პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და იცავს მყიდველის კონფიდენციალურობას რეგლამენტსა და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ სხვა, გამოყენებადი ნორმატიული აქტებში ასახული დებულებების შესაბამისად.

6.2. კომპანია მიმართავს ყველა აუცილებელ ორგანიზაციულ, ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ, ფიზიკურ და უსაფრთხოების სხვა ზომებს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

6.3. პერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპანიაში ხორციელდება პერსონალური მონაცემებისა და კონფიდენციალურობის აუცილებელი უსაფრთხოების, მათ შორის, არასანქციონირებული და უკანონო დამუშავებისგან პერსონალური მონაცემების, ასევე, შემთხვევითი დაკარგვის, გაფუჭებისა თუ განადგურებისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად.

6.4. როგორც კი ცნობილი გახდება პერსონალური მონაცემების დაცვის წესების დარღვევის შესახებ, კომპანია ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მომხდარის შესახებ საზედამხედველო ორგანოებს.

7. პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე უარის თქმის უფლება

7.1. კომპანიის მიერ დამუშავებადი პირადი პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად აუცილებელია განცხადების გაგზავნა წერილობითი სახით კომპანიის ოფისში საქართველოში იურიდიულ მისამართზე, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენთ.

7.2. პერსონალური მონაცემების სუბიექტს შეუძლია მოითხოვოს პერსონალური მონაცემების წაშლა, მათი დამუშავების შეზღუდვა, მათი დამუშავების წინააღმდეგ პოზიციის დაფიქსირება, მათი შესწორების ჩატარება, ამისათვის აუცილებელია მოთხოვნის გაგზავნა ელექტრონული ფოსტით dentalter5@gmail.com

7.3. კომპანია ახორციელებს კავშირს პერსონალური მონაცემების სუბიექტთან, ამ უკანასკნელის მიერ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით (ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი, მისამართი).

7.4. თუ გაგაჩნიათ ეჭვი თქვენი პესრონალური მონაცემების დაცვის უფლების დარღვევაზე, შეგიძლიათ საჩივრით მიმართოთ პერსონალური მონაცემების დაცვის საზედამხედველო ორგანოს.

8. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ცვლილება

8.1. კომპანიას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილება, რომელიც გამოქვეყნდება ოფიციალურ ინტერნეტ – რესურსზე .

დასახელება: შპს ”დენტალ კონსალტინგი”

სარეგისტრაციო ნომერი: 404581476

ფიზიკური მისამართი: საქართველო, თბილისი, ტყვიავის ქ.8

ტელეფონი: (+995) 577727900

E-mail: dentalter5@gmail.com